ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย
ข้อมูลเศรษฐกิจฯและสังคม
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
แผนการเรียนนักศึกษา ปี 2556
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2557
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Website คุณครูเทคนิค
ครูศุภวรรณ  มองเพชร
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูพยอม    เหล่าชุมพล
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
Website แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการสกลนคร
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
แบบฟอร์มแผนธุรกิจและแผนการเงิน 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (ABI) 
สรุปยอดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 22-24 มี.ค..57
สรุปยอดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 17-21มี.ค..57
ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
สรุปยอดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 10-14 มี.ค..57
แบบฟอร์มรายการเงินได้และค่าลดหย่อน
สรุปยอดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 24-28 ก.พ.57
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปี 2556
ประกาศการสำรวจวุฒิทางลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
ประกาศเก็บเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำปี 2556
ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฯ
 
งานแนะแนวการศึกษา
เพิ่มเติม
 
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและ
อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวความคิด ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
 
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
รายชื่อผู้ที่จะได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักเกณฑ์บุคคลผู้ลงนามรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กุ้ยืมเงิน (กยศ.102)
ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายใหม่
ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับฯ
ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับฯ
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ปี 57
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฯ
คำสั่ง เรื่อง แต่งแตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปี 2556 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ ปี 2556
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาภายใน Sport day ปี 2556  
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ยามรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์
 
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
 
ประกาศ เรื่อง ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 20 เครื่อง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเสื้อโปโล
ประกาศ เรื่อง ร่างคุณลักษณะข้อกำหนดทางเว็บไซต์เพือเชิญชวนร่วมประชาพิจารณา
จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                หน้าปก บทคัดย่อ
                งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
 
ข่าวสารจาก สอศ.
 
 
ทรงพระเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ว่าที่พันตรี  วานิช  สมชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Banner Link
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204