ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สอศ.

 

นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2557
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
Website คุณครูเทคนิค
ครูศุภวรรณ  มองเพชร
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูพยอม    เหล่าชุมพล
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
Website แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
การมอบทุนการศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ปีการศึกษา 2557
การเลือกตั้ง อวท.
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วันเยาวชนแแห่งชาติ ปี 2557 
ณ เทศบาลนครสกลนคร
   
One Dealer One School
โครงการเพิ่มศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ
   
 
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
เพิ่มเติม
 
การเลือกตั้งนายก อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กิจกรรม One Dealer One School
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2557
งานวิจัยขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปี 2557
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2557
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
ตารางสรุปการ มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานไหว้ครูช่างบวงสรวงองค์พระวิษณุกรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีฯ ปี 2557
กำหนดการหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา ของครู บุคลากรฯ
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจำปี 2557
กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพฯ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(โควตา)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
 
 
ข่าสารงานประกันคุณภาพ
เพิ่มเติม
 
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2554
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2555
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2556
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2554
 
งานแนะแนวการศึกษา
เพิ่มเติม
 
ประกาศข้อมูล เกี่ยวกับ กยศ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
          กำหนดการกู้ยืม รายใหม่
          แบบคำขอกู้ยืม รายใหม่ .
         กำหนดการกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษา
          แบบคำขอกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษา
       กำหนดการกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับหรือไม่ย้ายสถานศึกษา
        แบบคำขอกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับหรือไม่ย้ายสถานศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เฉพาะ ปวส. เท่านั้น
          กำหนดการกู้ยืม รายใหม่ กรอ.เฉพาะ ปวส.เท่านั้น
          แบบคำขอกู้ยืม รายใหม่ . กรอ.เฉพาะ ปวส.เท่านั้น
คำชี้แจง การเลือกความประสงค์ขอกู้ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ  
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2557
 
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
เพิ่มเติม
 
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัยครู ประจำปี 2556
ขอเชิญครู เสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO JASPER Research Award ประจำปี 2557”  
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปี 2557 
การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก
รายชื่อผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประจำปี 2556
รายชื่อผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556 ระดับ ปวช.
รายชื่อผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556 ระดับ ปวส.
 
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งค๊ณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2557 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยฯ เดือกรกฎาคม 2557
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานไหว้ครูช่างบวงสรวงองค์พระวิษณุกรร
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปี 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยฯ เดือนพฤษภาคม 2557
 
 
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
 
ยังไม่มีประกาศ
 
 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานปูน โดย ครูธนานันท์  สกุลพันธ์ไชย
                หน้าปก 
             คำนำ    
             หน่วยที่ 2งานก่อกำแพงอิฐมอญครึ่งแผ่น     
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานไม้ โดย ครูวัฒนา พาระแพง 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                หน้าปก บทคัดย่อ
                งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
 
ข่าวสารจาก สอศ.
 
 
ทรงพระเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ว่าที่พันตรี  วานิช  สมชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Banner Link
คลิกที่นี่
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204