ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สอศ.

 

นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
Website คุณครูเทคนิค
ครูศุภวรรณ  มองเพชร
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูพยอม    เหล่าชุมพล
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
Website แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
วันที่ 19 ก.พ. 58 สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
จัดพิธีลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตฯ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ฉ.2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครกับสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ ฉ.2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ 19 ก.พ. 58 สถาบันไทย - เยอรมัน
ร่วมกับ Danieli Co.,Ltd.จัดโครงการ
พัฒนาทักษะฝีมือสำหรับนักศึกษาจบใหม่
ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนเพื่อทำงานใน
สาขาช่าง Fitting & Assembly Operator
และสาขาช่าง CNC Machining Oprator
ณ หอประชุม วท.สกลนคร

   
วันที่ 19 ก.พ. 58 แผนกวิชาการตลาด
จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด
เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดในยุค 3G
เพื่อก้าวสู่ AEC โดย คุณสมหวัง เดชศิริอุดม
วิทยากร จัดโครงการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์เครื่องตีเปลือกแยก
ไยแยกขุยมะพร้าว ชนะเลิศรางวัลที่ 1-2 ตามลำดับ
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยธาตุพนม
   
นางรัชดา ชวพันธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2557
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำกัด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติเป็นประธานประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/58
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
การนำเสนอแผนธุรกิจผลการแข่งขันได้เป็น
ตัวแทนแผนกบัญชีกับแผนกการตลาด
การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์
ในตลาดอาเซียนจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 58
ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
วันที่ 13 ก.พ. 58 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2
โดยสำนักงานงานแรงงาน จ.สกลนคร
ให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 58 บริษัททริปเปิลที
บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน)ได้จัดโครงการ 3BB
เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้ อาชีพแก่เยาวชน”
โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 11 ก.พ. 58 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประมวลผล
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จัดโครงการระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 58
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้และอิน เตอร์เน็ต
   
วันที่ 29 มกราคม 58 การประชุมร่วมระหว่าง
วท.สกลนครและบริษัท กันยงอีเลคทริก
จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ
ในโครงการนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี
โดยกรรมการผู้จัดการ บมจ. กันยงอีเลคทริก
นายซาดาฮิโร โทมิตะ และคณะ
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสกลน คร
วันที่ 30 ม.ค.58
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ เป็นประธาน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายการหนังสือตาม
นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
เพิ่มเติม
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 ก.พ. 2558
ผู้อำนวยการ วท.สกลคร มอบรางวัลแข่งขันทักษะระดับภาค 2557
การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.2 ปีการศึกษา 2557 
วิทยาลยเทคนิคสกลนครวันเฉลิม 5 ธันวาคม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความ?เสี่ยง และ การควบคุมภายใน ปี 2557
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ YAMAHA และ ขับขี่ปลอดภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
พิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและจัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรม ปี 2558
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
การเลือกตั้งนายก อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กิจกรรม One Dealer One School
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ ปี 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วท.สกลนค
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
การถ่ายรูปติดบัตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2557
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานวิจัยขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปี 2557
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2557
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
 
 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
รายงานโครงการส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานปูน โดย ครูธนานันท์  สกุลพันธ์ไชย
                หน้าปก 
             คำนำ    
             หน่วยที่ 2งานก่อกำแพงอิฐมอญครึ่งแผ่น     
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานไม้ โดย ครูวัฒนา พาระแพง 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                หน้าปก บทคัดย่อ
                งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
 
ข่าสารงานประกันคุณภาพ
เพิ่มเติม
 
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2554
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2555
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2556
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2554
 
งานแนะแนวการศึกษา
เพิ่มเติม
 
ยังไม่มี ประกาศ
 
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
เพิ่มเติม
 
การจัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 10
ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วม
การคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ปี 58
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลูกหมุนเพื่อการลดพลังงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการทรัพย์สิน
ทางปัญญาเคลื่อนที่ 28 ต.ค. 57
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัยครู ประจำปี 2556
ขอเชิญครู เสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO JASPER Research Award ประจำปี 2557”  
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปี 2557 
การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก
รายชื่อผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประจำปี 2556
รายชื่อผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556 ระดับ ปวช.
รายชื่อผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556 ระดับ ปวส.
 
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ปรจำเดือน มีนาคม 2558
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ปรจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 
 
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
 
ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2558
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ e-DLTV SERVER
และ AUTHEN SERVER
ยืนยันการใช้คุณลักษณะรายละเอียดข้อกำหนดประจำปี 2558
เชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะรายละเอียดข้อกำหนด บัตรประจำตัวนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
ประกาศ แจ้งผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
ประกาศยกเลิก ราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑชุดติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานทดแทน
จากระบบโซล่าเซล
ประกาศพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานทดแทน
จากระบบโซล่าเซลล์ วันที่ 6-12 พ.ย.2557
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2558 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า วันที่ 16-22 ต.ค.57
 
 
ข่าวสารจาก สอศ.
 
 
ทรงพระเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ว่าที่พันตรี  วานิช  สมชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Banner Link
คลิกที่นี่
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204