ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สอศ.

 

นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2557
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
Website คุณครูเทคนิค
ครูศุภวรรณ  มองเพชร
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูพยอม    เหล่าชุมพล
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
Website แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความ?เสี่ยง
และ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ
์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ผอ.การุณ นาควิชานนท์ ผอ.วก.สว่างแดนดิน
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐานระดับ อศจ.
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคกลนคร
วท.สกลนคร จัดการประกวดร้องเพลง
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
   
นักศึกษา ปวช.1 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 18 พ.ย. 57 ณ งานการเงิน วท.สกลนคร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
   

 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
และรพ.สกลนคร รับบริจาคโลหิต แบ่งปันความรัก
สร้างความดี สร้างกุศล วันที่ 13 พ.ย.57
ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ระดับภาค ปี 2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
   
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย ์รัชกาลที่ 5
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
   
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร วันที่ 22 ต.ค.2557
การมอบทุนการศึกษาโครงการหารายได้
ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2557
   
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
เพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความ?เสี่ยง และ การควบคุมภายใน ปี 2557
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ YAMAHA และ ขับขี่ปลอดภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
พิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและ?จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรม ปี 2558
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
การเลือกตั้งนายก อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กิจกรรม One Dealer One School
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
การถ่ายรูปติดบัตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2557
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานวิจัยขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปี 2557
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2557
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
 
 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
รายงานโครงการส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานปูน โดย ครูธนานันท์  สกุลพันธ์ไชย
                หน้าปก 
             คำนำ    
             หน่วยที่ 2งานก่อกำแพงอิฐมอญครึ่งแผ่น     
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานไม้ โดย ครูวัฒนา พาระแพง 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                หน้าปก บทคัดย่อ
                งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
 
ข่าสารงานประกันคุณภาพ
เพิ่มเติม
 
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2554
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2555
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2556
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2554
 
งานแนะแนวการศึกษา
เพิ่มเติม
 
ยังไม่มี ประกาศ
 
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
เพิ่มเติม
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการทรัพย์สิน
ทางปัญญาเคลื่อนที่ 28 ต.ค. 57
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัยครู ประจำปี 2556
ขอเชิญครู เสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO JASPER Research Award ประจำปี 2557”  
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปี 2557 
การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก
รายชื่อผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประจำปี 2556
รายชื่อผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556 ระดับ ปวช.
รายชื่อผลงานวิจัยนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556 ระดับ ปวส.
 
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งค๊ณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2557 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยฯ เดือกรกฎาคม 2557
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานไหว้ครูช่างบวงสรวงองค์พระวิษณุกรร
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปี 2557
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวร-รักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2557
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยฯ เดือนพฤษภาคม 2557
 
 
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑชุดติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานทดแทน
จากระบบโซล่าเซล
ประกาศพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานทดแทน
จากระบบโซล่าเซลล์ วันที่ 6-12 พ.ย.2557
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2558 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า วันที่ 16-22 ต.ค.57
 
 
ข่าวสารจาก สอศ.
 
 
ทรงพระเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ว่าที่พันตรี  วานิช  สมชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Banner Link
คลิกที่นี่
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204