ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และ สอศ
.

 

นักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน / ตารางสอน 2/58
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปี 59
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน >> ใบลงทะเบียนเรียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานครูที่ปรึกษา
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
Website คุณครูเทคนิค
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพิ่มเติม
 

   
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม ชน Fix it center
ศูนย์ ต.หนองบัว อ.กุดบาก จ.สกลนคร
   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 59
ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์   ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคส กลนคร
เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ
ก่อนถึงไหว้ครู ณ ลานพระวิษณุ
   
เช้าวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
นายยุทธนา อัตนโถ รอง ผอ.วท.สกลนคร
เป็นประธานการตรวจประเมินมาตรฐานและ
ความพร้อมด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่
พำนักของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พังโคนพณิชยการอ.พังโคน จ.สกลนคร
เช้าวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
นายประกอบ สุขเกิด รอง ผอ.วท.สกลนคร
และคณะครูผู้สอนทวิศึกษา วท.สกลนคร
ร่วมพิธีไหว้ครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
(ระดับปวช.ปี1-2) และร่วมพิธีเปิดศูนย์ทวิศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
   
บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
เพิ่มเติม
พิธีบวงสรวงพระวิษณุวันไหว้ครู ปี 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
พิธีไหว้ครู ปี 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปี 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปี 2559
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม
 
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้(สมบรูณ์)
แบบพิมพ์แผนการเรียนรู้
แบบฟอร์มใบงาน
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้
ใบช่วยสอน
ปกหลักสูตรสมรรถนะอาชีพ
สรุปผลการส่งแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
อนุมัติบันทึกหลังสอน
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรฯ
ผู้มีผลงานดีที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ ลงวันที่ 1 ส.ค.56 ระดับ อศจ
.สกลนคร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 (หลังกำหนดเพิ่มเติม)
 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน วิชา ความปลอดภัยและการควบคุมพิษ
รหัส 3100-0118 โดย ครูเพ็ชร นาคดี
             เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น2
โดย ครูสุภาพร แดนกาไสย์
                หน้าปก 
             เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง บัญชีบริษัท โดย ครูยุวดี อมรสิน
                หน้าปก 
             เอกสารบัญชีบริษัท    
             สื่อบัญชีบริษัท  
เอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ ประจำปี 2558
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง สารนิเทศท้องถิ่นสกลนคร
โดย นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
สื่อนำเสนอ ในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รื่อง สารนิเทศท้องถิ่นสกลนคร
โดย นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
รายงานโครงการส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานปูน โดย ครูธนานันท์  สกุลพันธ์ไชย
                หน้าปก 
             คำนำ    
             หน่วยที่ 2งานก่อกำแพงอิฐมอญครึ่งแผ่น     
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานไม้ โดย ครูวัฒนา พาระแพง 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                หน้าปก บทคัดย่อ
                งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
 
ข่าวสารงานประกันคุณภาพ
เพิ่มเติม
 
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2557
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2554
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2555
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2556
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2554
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
เพิ่มเติม
 
เผยแพร่ ผลงานวิจัยครู ปี 57
เผยแพร่โครงการวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.ปี 57
เผยแพร่โครงการวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.ปี 57
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ ปี 58 59
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ
การประเมินผลการวิจัย ปีงบประมาณ 58
การจัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 10
ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วม
การคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ปี 58
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลูกหมุนเพื่อการลดพลังงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2558
 
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกรกฎาคม 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนเมษายน 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมีนาคม 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครู บุคลากรฯ ปี 2558
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม 59
 
 
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
 
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 1 รายการ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 255
9
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น พร้อมอุปกรณ์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือเเท่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 เครื่อง
ทรงพระเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายเศรษฐศิษฏ์   ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Banner Link
 
 
รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลักคลิกที่นี่
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204