เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
บุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
 
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รายการ
จำนวน(คน)
คณะผู้บริหาร
5
ข้าราชการครู
95
ข้าราชการพลเรือน
2
ลูกจ้างประจำ
12
พนักงานราชการ
1
ครูจ้างสอน
44
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
53
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
16
รวม
229
**หมายเหตุ**
มาช่วยราชการ
1
ข้อมูล  ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2556
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204