เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
 
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รายการ
จำนวน(คน)
คณะผู้บริหาร
5
ข้าราชการครู
95
ข้าราชการพลเรือน
2
ลูกจ้างประจำ
11
พนักงานราชการ
2
ครูจ้างสอน
44
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
60
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
16
รวม
236
**หมายเหตุ**
มาช่วยราชการ
ข้อมูล  ณ วันที่ 5 ตุลาคม2558
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204