วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2557
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
  งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
            กำหนดการกู้ยืม รายใหม่
            แบบคำขอกู้ยืม รายใหม่ .
           กำหนดการกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษา
            แบบคำขอกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษา
         กำหนดการกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับหรือไม่ย้ายสถานศึกษา
         แบบคำขอกู้ยืม รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับหรือไม่ย้ายสถานศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เฉพาะ ปวส. เท่านั้น
            กำหนดการกู้ยืม รายใหม่ กรอ.เฉพาะ ปวส.เท่านั้น
            แบบคำขอกู้ยืม รายใหม่ . กรอ.เฉพาะ ปวส.เท่านั้น
  คำชี้แจง การเลือกความประสงค์ขอกู้ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ  
  ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและ
อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวความคิด ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
  โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
  ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
  รายชื่อผู้ที่จะได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
  หลักเกณฑ์บุคคลผู้ลงนามรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กุ้ยืมเงิน (กยศ.102)
  ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายใหม่
  ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับฯ
  ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับฯ
  รายชื่อผู้กู้ยืม ปวช. และ ปวส. (ทุกประเภท ทุกเทอม) ที่ดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ. ไม่เรียบร้อย
  ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและ
อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวความคิด ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
 
  โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
  ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
  รายชื่อผู้ที่จะได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
  หลักเกณฑ์บุคคลผู้ลงนามรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กุ้ยืมเงิน (กยศ.102)
  ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายใหม่
  ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนระดับฯ
  ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 1 รายเก่าต่อเนื่องไม่เปลี่ยนระดับฯ
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204